Đào tạo đại học

Thông báo về việc đăng ký hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

12-07-2013

Thực hiện kế hoạc đào tạo năm học 2013 - 2014, căn cứ thực tế nhiều sinh viên đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp;

Ban Giám hiệu đề nghị các Khoa, Bộ môn gửi kế hoạch đăng ký hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp về Phòng Quản lý Đào tạo đại học trước ngày 30 tháng 7 năm 2013 theo nội dung sau:

1. Số cán bộ đăng ký hướng dẫn sinh viên làm khóa luận.

2. Số lượng sinh viên có thể làm khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Việt tại bộ môn.

3. Số lượng sinh viên có thể làm khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh tại bộ môn.

4. Số lượng sinh viên có thể làm khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Pháp tại bộ môn.

Căn cứ theo kế hoạch đã đăng ký của các Khoa, Bộ môn, Phòng Quản lý Đào tạo Đại học sẽ thông báo đến các lố sinh viên trước năm học mới. Căn cứ vào danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp đăng ký với Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Ban Giám hiệu sẽ phân bổ sinh viên đến liên hệ với các Khoa, Bộ môn.

Kính đề nghị các Khoa, Bộ môn gửi đăng ký đúng thời hạn, qua thời hạn trên Nhà trường sẽ không xem xét các đăng ký gửi muộn.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Hữu Tú

(Đã ký)

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: