Hướng dẫn tổng kết công tác năm học 2012 - 2013

17-07-2013

Năm học 2012-2013 đã kết thúc, Nhà trường đề nghị các đơn vị tiến hành tổng kết công tác năm học và nộp báo cáo về Phòng Hành chính tổng hợp.

Các đơn vị có thể xem Hướng dẫn tổng kết công tác năm học 2012 - 2013 và Quy chế Thi đua, khen thưởng đối với CBVC trên Website của Trường hoặc liên hệ với Phòng HCTH để nhận. Hhạn cuối cùng nộp báo cáo là ngày 15/8/2013.

Xin mời tải file: Hướng dẫn tổng kết công tác năm học

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: