Tin tức -Truyền thông

Thông báo nộp học phí của Sinh viên năm học 2013-2014

07-08-2013

Để thực hiện thống nhất cách thức và thời hạn nộp học phí học kỳ 1, học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 trong toàn trường, thừa lệnh Ban Giám hiệu Phòng Tài chính - Kế toán thông báo thời gian thu và mức thu học phí của sinh viên các khóa như sau:

 1. Thời gian thu học phí:

- Học kỳ 1 năm học 2013 - 2014: Bắt đầu từ ngày 15/08/2013 đến ngày 30/09/2013;

- Học kỳ 2 năm học 2013 - 2014: Bắt đầu từ ngày 15/02/2014 đến ngày 30/03/2014.

2. Ngân hàng Viettin Bank và Ngân hàng Agribank sẽ bố trí người thu tại Trường vào 03 ngày đầu của đợt thu của từng học kỳ( ngày 15/8, 16/8 và 19/8/2013). Sau thời gian trên sinh viên tự chuyển tiền vào thẻ ATM của mình tại các phòng giao dịch nơi sinh viên mở thẻ.

3. Sau ngày 30 tháng 9 năm 2013  nếu sinh viên chưa nộp học phí theo qui định nhà trường sẽ áp dụng chế tài theo qui chế quản lý sinh viên tạm đình chỉ thi hết môn.

 

4. Mức thu học phí:

a. Hệ đào tạo chính quy năm học 2013-2014:     

-Hệ trong chỉ tiêu NSNN         :         685.000đ/tháng x10 tháng /2kỳ

b.Hệ đào tạo ngoài chỉ tiêu NSNN năm học 2013-2014

-Khóa 2010-2016:                   3.230.000đ/tháng x10 tháng/2kỳ

-Khóa 2009-2015:                   2.310.000đ/tháng x10 tháng/2kỳ

-Khóa 2008-2014:                   2.010.000đ/tháng x10 tháng/2kỳ

c.Đào tạo hệ pháp ngữ (AUF) năm học 2013-2014 sẽ đóng thêm

-Khóa 2011-2017:                   200.000đ/tháng x10 tháng/2kỳ

-Khóa 2012-2018:                   100.000đ/tháng x10 tháng/2kỳ

-Khóa 2010-2016:                   200.000đ/tháng x10 tháng/2kỳ

Riêng các lớp đào tạo hệ pháp ngữ (AUF) cũng nộp tiền qua thẻ ATM.

Đề nghị các em sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các tin khác: