Học viên - Sinh viên

Lịch sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2013 – 2014 dành cho khối Y2 - Y6

15-08-2013

Nhà trường thông báo Lịch sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2013 – 2014 dành cho khối Y2 - Y6 (Từ ngày 12/08 đến ngày 17/08 tại Hội trường Lớn)

Xin mời tải file để xem chi tiết: Lịch sinh hoạt đầu khóa năm học 2013 - 2014

Chý ý: 
Các lớp sinh viên chủ động họp Lớp, Đoàn, Hội SV (Các lớp đăng ký giảng đường với tổ giảng đường).
- Các chủ nhiệm khối chỉ đạo sinh viên khối mình thực hiện đúng kế hoạch và điểm danh sinh viên.

 

Phòng Công tác CT&HSSV