Cẩm nang tài liệu

PHẦN CHUNG

29-03-2017

Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

PHẦN CHUNG:

TT

TÊN VĂN BẢN

FILE

ĐÍNH KÈM

NGUỒN

GHI CHÚ

1

Luật Giáo dục Đại học số 08/2012

 

Quốc Hội

 

2

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phú ban hành Điều lệ trường đại học.

 

Chính Phủ

 

3

Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội

 

Bộ Y tế

 

4

Quyết định số 2028/QĐ-ĐHYHN ngày 03/7/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Giáo dục Trường Đại học Y Hà Nội

 

Trường ĐHYHN

 

 

Phòng CTSV