Cẩm nang tài liệu

HỌC BỔNG KKHT, HB NGOÀI NGÂN SÁCH, HB CHÍNH SÁCH

30-03-2017

Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HỌC BỔNG KKHT, HB NGOÀI NGÂN SÁCH, HB CHÍNH SÁCH

TT

TÊN VĂN BẢN

FILE

ĐÍNH KÈM

NGUỒN

GHI CHÚ

1

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng KKHT đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

TẢI FILE

BGD&ĐT

 

2

Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT

TẢI FILE

BGD&ĐT

 

3

Quyết định số 205/QĐ-ĐHYHN ngày 20/01/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy trình xét, cấp học bổng KKHT của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y Hà Nội

 

Trường ĐHYHN

 

4

Tờ trình số 92/TTr-CTCT&HSSV ngày 23/04/2014 Ban Giám hiệu về việc điều chỉnh Quỹ Học bổng KKHT.

TẢI FILE

Trường ĐHYHN

 

5

Quyết định số 2031/QĐ-ĐHYHN ngày 14/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về xét, cấp học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y Hà Nội

 

Trường ĐHYHN

 

6

Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ trướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

TẢI FILE

Chính Phủ

 

7

Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ trướng Chính phủ về học bổng chính sách

TẢI FILE

BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

 

8

Thông tư Liên tịch 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 5/5/2016 sửa đổi, bổ sung mục III Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008

TẢI FILE

BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

 

 

Phòng CTSV

Các tin khác: