Cẩm nang tài liệu

QUY ĐỊNH VỀ THU HỌC PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

29-03-2017

Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THU HỌC PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

TT

TÊN VĂN BẢN

FILE

ĐÍNH KÈM

NGUỒN

GHI CHÚ

1

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 - 2015

 

 Chính Phủ

Hết hiệu lực

2

Nghị Định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

TẢI FILE

 Chính Phủ

 

3

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài Chính – Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành

TẢI FILE

BG ĐT

BTC

BLĐTBXH

 

4

Quyết định 1878/QĐ-ĐHYHN ngày 14/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành mức thu học phí, kinh phí đào tạo hệ Đại học và sau Đại học của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016-2017

TẢI FILE

Trường

Đại học Y Hà Nội

 

5

Quyết định 4894/QĐ-ĐHYHN ngày 11/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc sửa đổi Quyết định 1878/QĐ-ĐHYHN ngày 14/6/2016 ban hành mức thu học phí, kinh phí đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016-2017

TẢI FILE

Trường

Đại học Y Hà Nội

 

 

Phòng CTSV

Các tin khác: