Cẩm nang tài liệu

QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN

13-10-2020

Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN

TT

TÊN VĂN BẢN

FILE

ĐÍNH KÈM

NGUỒN

GHI CHÚ

1

Quyết định số 3289/QĐ-ĐHYHN ngày 18/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Y Hà Nội

TẢI FILE

Trường ĐHYHN

 

2 Quyết định số 3673/QĐ-ĐHYHN ngày 15/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy chế sinh viên hình thức vừa làm vừa học TẢI FILE Trường ĐHYHN  

 

Phòng CTSV&KTX

Các tin khác: