Chương trình

Thông báo về chuẩn đầu ra của Bác sĩ đa khoa Trường ĐHYHN

19-09-2013

Căn cứ Quyết định số 2896 ngày 29 tháng 8 năm 2013 về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho Bác sĩ đa khoa của Trường ĐHYHN.

Xem chi tiết nội dung chuẩn đầu ra Bác sĩ đa khoa Trường ĐHYHN Click vào đây.