Chức năng TCCB

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng TCCB

19-09-2013

TCCB

1. Công tác tổ chức cán bộ.

-  Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Trường: Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường.

-  Phối hợp với Khoa, Bộ môn và các đơn vị liên quan lập qui hoạch xây dựng, phát triển, và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ nghiệp vụ có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao, để đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường. 

-  Phối hợp với các bộ phận có liên quan, trên cơ sở số lượng cán bộ, viên chức và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, giúp hiệu trưởng lập kế hoạch về chỉ tiêu biên chế hàng năm, và nhiều năm để trình bộ chủ quản; đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm, đề xuất với Hiệu trưởng phương án tuyển dụng cán bộ, viên chức cho các đơn vị trong Trường.

-  Chủ trì xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong Trường cũng như hệ thống các qui định, qui tắc, nội qui làm việc trong Trường.

-  Quản lý Hồ sơ, lý lịch cán bộ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Trường. Phối hợp với các bộ phận liên quan, nắm vững lịch sử, chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho lãnh đạo trường về công tác cán bộ, công tác qui hoạch đội ngũ cán bộ.

-  Chủ trì việc tuyển chọn cán bộ, viên chức trình lãnh đạo Trường duyệt, để làm các thủ tục trong việc cử đi công tác, học tập ở nước ngoài và tiếp nhận trở về.

-  Tổ chức thực hiện qui trình tuyển dụng cán bộ, viên chức mới; lập các hợp đồng khoán việc, hợp đồng tuyển dụng ngắn và dài hạn, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của Trường.

-  Phối hợp với các bộ phận chức năng khác tổ chức lập hồ sơ xét duyệt khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức để trình Hội đồng khen thưởng, kỷ luật và giúp Hiệu trưởng trong vấn đề khen thưởng, kỷ luật.

-  Chuẩn bị hồ sơ nhân sự để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưc vụ lãnh đạo, quản lý.

-  Điều động cán bộ viên chức thuộc các đơn vị để phục vụ công tác chung của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

-  Soạn thảo các văn bản về tổ chức, cán bộ trình Hiệu trưởng ký, ban hành.

-  Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác tổ chức, cán bộ.

-  Kết hợp cùng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy, Phỏng Bảo vệ thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường; kết hợp cùng hệ thống Thanh tra để nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

2. Công tác chế độ chính sách.

-  Thực hiện theo các qui định của Nhà nước về chính sách đối với cán bộ, viên chức.

-  Theo dõi và tổ chức xét duyệt lương, phụ cấp, nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức theo các qui định của Nhà nước để trình Hội đồng lương của Trường xem xét và phê duyệt.

-  Phối hợp cùng các bộ phận liên quan theo dõi và tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động trong Trường. Chủ trì phổ biến các chế độ, chính sách mới cho cán bộ, viên chức.

-  Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức được cử đi công tác ngoài trường.

-  Xét cấp giấy nghỉ phép năm, nghỉ không hưởng lương, làm các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc cho cán bộ, viên chức theo chế độ, chính sách.

3. Công tác an toàn và bảo hộ lao động.

-  Nghiên cứu, đề xuất biện pháp và xây dựng qui chế an toàn và bảo hộ lao động trong toàn trường. Tổ chức kiểm tra thường xuyên công tác an toàn lao động ở các đơn vị, xử lý kịp thời các vụ việc tai nạn lao động theo qui định về công tác quản lý lao động.

-  Kết hợp cùng các bộ phận liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét môi trường làm việc của cán bộ, viên chức.

-  Phối hợp cùng trạm y tế khám, kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, viên chức theo định kỳ, thường xuyên tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức làm việc ở những môi trường độc hại để có cơ sở quản lý và đề nghị các chế độ bồi dưỡng và bảo hiểm hợp lý.

4. Công tác tự vệ, quân sự.

-  Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự địa phương và các đơn vị liên quan trong Trường.

5. Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.