Học bổng

Thông báo học bổng BGOOD

27-09-2013

Thực hiện theo chủ trương của BGH và thông báo của nhà tài trợ phòng CTCT&HSSV thông báo đến sinh viên học bổng ngoài ngân sách BGood như sau:

tải file 1

 

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Các tin khác: