Học viên - Sinh viên

Thông báo về việc trả lại tài sản do SV nhặt được

27-09-2013

Hiện nay Nhà trường có nhận được 1 tài sản có giá trị do sinh viên khối Y1 nhặt được muốn trả lại cho sinh viên bị mất vì vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên toàn Trường biết thông tin như sau:

thông tin cụ thể xem tại đây

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Các tin khác: