Đào tạo đại học

Lịch công tác Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp hệ VLVH năm 2013

21-11-2013

Hội đồng Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp hệ VLVH năm 2013 gửi đến tất cả các Đơn vị trong Trường lịch công tác tuyển sinh từ tháng 11/2013 đến tháng 01/2014

      

Ngày/tháng, thứ

Thời gian

 địa điểm

Nội dung công tác

Đơn vị thực hiện và công việc cần chuẩn bị

18/11/2013

Thứ 2

QLĐTĐH

In các biểu mẫu, làm thẻ dự thi

- QLĐTĐH  

26/11/2013

Thứ 3

15 giờ 30

Phòng Giao ban T2-A1

- Họp Hội đồng Tuyển sinh liên thông từ trung cấp năm 2013.

- Thành viên Hội đồng TS.

- HCTH+ QLĐTĐH + TCKT.

27/11/2013

Thứ 4

QLĐTĐH

- Tổng kiểm tra giấy tờ, Biểu mẫu và văn phòng phẩm.

- QLĐTĐH

30/12/2013

Thứ 7

08 giờ 30

 

09 giờ 00

- Cán bộ coi thi có mặt tại phòng hội đồng coi thi.

- Tập trung thí sinh tại phòng thi

- HĐTS, các đơn vị và cá nhân được điều động

Chiều 30/11/2013 và ngày 01/12/2013

Thi

Có qui trình riêng

 

02/12/2013

Thứ 2

8 giờ

Tầng 5 A1

- Ban thư ký làm việc.

- In các biểu mẫu.

- Thư ký HĐTS + HCTH

04-13/12/2013

   Tầng 5 A1

- Chấm thi.

- Ban Chấm thi

16-20/12/2013

 

- Lên điểm, duyệt điểm chuẩn

- HĐTS, Ban thư ký

23-27/12/2013

Tầng 5 A1

- Kiểm tra các bài thi trúng tuyển

- Công bố điểm xét tuyển

- In và gửi phiếu báo điểm

- HĐTS, Ban Thư ký,

Ban kiểm tra

Dự kiến

30/12/2013 - 13/01/2014

 

QLĐTĐH

- Nhận đơn xin phúc khảo bài thi.

- Xây dựng kế hoạch học tập.

- Gửi giấy triệu tập nhập học.

- HĐTS, TCCB, Ban Thư ký,  QLĐTĐH

Dự kiến

14-20/01/2014

TCCB

 

Tầng 5 A1

 

 

1. Ra quyết định thành lập Hội đồng chấm phúc khảo.

2. Chấm, lên điểm, duyệt kết quả chấm phúc khảo, in giấy gọi nhập học nếu có.

- BGH + TCCB + QLĐTĐH

 

- BGH + HĐ chấm phúc khảo + QLĐTĐH

Ghi chú: Phòng HCTH có trách nhiệm ghi vào lịch tuần những công việc trên.

 


Nơi nhận:

 - Như kính gửi;

 - Lưu QLĐTĐH;

 - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Hinh

(Đã ký)

 

 

       

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: