Giới thiệu

Hệ thống quản lý chất lượng ISO - Trường Đại học Y Hà Nội

22-01-2013

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

 

1. Chính sách chất lượng năm học 2014-2015

 

Nội dung

 

2. Mục tiêu chất lượng năm học 2014-2015

 

Nội dung

 

3. Sổ tay chất lượng

 

Nội dung

 

4. Quy trình quản lý tài liệu

QT.01.HT

Quy trình

Mẫu biểu

5. Quy trình quản lý hồ sơ

QT.02.HT

Quy trình

Mẫu biểu

6. Quy trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng

QT.03.HT

Quy trình

Mẫu biểu

7. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa

QT.04.HT

Quy trình

Mẫu biểu

8. Quy trình cải tiến, họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng

QT.05.HT

Quy trình

Mẫu biểu

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: