Tin tức -Truyền thông

Kế hoạch hoạt động chủ yếu năm 2014 của Trường Đại học Y Hà Nội

10-01-2014

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 06/12/2013 của Ban Giám hiệu với Lãnh đạo các Phòng, Ban về việc thông qua Kế hoạch hoạt động chủ yếu năm 2014 của Trường Đại học Y Hà Nội

Các đơn vị trong toàn Trường căn cứ Kế hoạch hoạt động này xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của đơn vị và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ viên chức.

Mời tải file:

1. Quyết định.

2. Kế hoạch hoạt động 2014

 

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: