Học bổng

Thông báo về giải thưởng và học bổng KOVA

28-03-2014

Giải thưởng và học bổng KOVA được trao tặng hàng năm nhằm khuyến khích, động viên Sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi, có tư cách đạo đức tốt.

Tất cả là sinh viên các trường Đại học, cán bộ và công dân ở mọi lứa tuổi, tập thể hoặc cá nhân có đủ tiêu chuẩn phù hợp với nội dung giải thưởng đều có quyền tham gia nhận giải học bổng hoặc giải thưởng hàng năm.
Chi tiết xin mời tải file:
1. Giải thưởng KOVA
2. Giải thưởng KOVA lần thứ 12 cho SV
3. Học bổng KOVA lần thứ 12 cho SV

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: