Biều mẫu - Báo cáo

Quy đinh & Mẫu biểu đăng ký sử dụng các dịch vụ CNTT

27-10-2017

Mẫu biểu CNTT Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường Đại học Y Hà Nội

Các Quyết định và quy trình

1

 Quyết định số 1416/QĐ-ĐHYHN, ngày 18/4/2014  ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường ĐHYHN

tải file

2

Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin

tải file

3

Quy định quản lý CNTT trường 3 cấp

tải file

4

Quyết định số 1892/QĐ-ĐHYHN, ngày 15/6/2016 về việc triển khai hệ thống hỗ trợ dạy - học trực tuyến (eLearning) tại Trường ĐHYHN  

tải file

5

Quy trình đăng bài web

tải file 

6

Quyết định số: 4776/QĐ-ĐHYHN, ngày 4/11/2016 về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của Trường ĐHYHN 

tải file

7

Quyết định số: 265/QĐ-ĐHYHN, ngày 23/2/2017 về việc Ban hành Quy trình hoạt động của phần mềm Quản lý đào tạo và Cổng thông tin Sinh viên - Học viên của Trường ĐHYHN 

tải file

8

Quyết định số: 3512/QĐ-ĐHYHN, ngày 8/9/2021  ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống mạng của Trường Đại học Y Hà Nội 

tải file

9

Quyết định số: 3511/QĐ-ĐHYHN, ngày 8/9/2021 cấp phát/thu hồi hộp thư điện tử (email) của CBVC Trường Đại học Y Hà Nội 

tải file

10

Quyết định số: 3510/QĐ-ĐHYHN, ngày 8/9/2021   ban hành Quy chế sử dụng và bảo mật hệ thống phần mềm "Quản lý nhân sự" trong Trường Đại học Y Hà Nội 

tải file

11

Quyết định số: 5849/QĐ-ĐHYHN, ngày 18/10/2019 về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng phần mềm kế toán HMU – Accounting tại Trường Đại học Y Hà Nội 

tải file

12

Quyết định số: 5276/QĐ-ĐHYHN, ngày 17/11/2021 về việc ban hành Quy định Quản lý dữ liệu và sử dụng hệ thống Công nghệ thông tin LMS phục vụ giảng dạy module trong Chương trình ĐTĐH đổi mới của Trường ĐHYHN

tải file

13

Nghị định số: 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

tải file

14 Quyết định số: 3945/QĐ-ĐHYHN, ngày 11/8/2021   ban hành Quy định cấp phát - thu hồi email của Học viên/Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội  tải file

 

Các biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ CNTT

1

Phiếu đăng ký mở cổng trong hệ thống mạng

M.01.CNTT&TT.01

2

Phiếu đăng ký quản trị dịch vụ máy chủ ảo

M.02.CNTT&TT.01

3

Phiếu yêu cầu sửa chữa mạng

M.03.CNTT&TT.01

4

Giấy đề nghị cấu hình thiết bị phát sóng wifi

M.05.CNTT&TT.01

5

Phiếu yêu cầu đi mới, thay đổi kết nối mạng máy tính

M.01.CNTT&TT.02

6

Đề nghị tạm ngừng, hủy bỏ kết nối mạng máy tính

M.02.CNTT&TT.02

7

Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ mạng lưu trữ, sao lưu và duy trì website

M.01.CNTT&TT.03

8

Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ mạng web conference

M.02.CNTT&TT.03

9

Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ hệ thống đào tạo trực tuyến

M.03.CNTT&TT.03

10

Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ mạng website quảng bá hội thảo, hội nghị

M.04.CNTT&TT.03

11

Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ mạng cung cấp tài khoản email

M.05.CNTT&TT.03

12

Phiếu đăng ký sử dụng kho dữ liệu số

M.06.CNTT&TT.03

13

Phiếu đăng ký khởi tạo/thu hồi, thay đổi/tạm ngưng email cho đơn vị M.04.CNTT&TT.14

14

Đơn xin cấp lại thẻ cán bộ

M.09.CNTT&TT.03

15

Form đăng ký triển khai bài giảng điện tử

M.01.CNTT&TT.05

16

Form đăng ký xây dựng bài giảng điện tử

M.02.CNTT&TT.05

17

Phiếu đề nghị đăng tin, bài

M.01.CNTT&TT.06

18

Phiếu cung cấp thông tin truy cập cho học viên/sinh viên

M.02.CNTT&TT.09

19

Phiếu đăng ký ghi hình bài giảng

M.01.CNTT&TT.10

20

Phiếu đăng ký quảng bá/truyền thông

M.01.CNTT&TT.13

21

Form đăng ký sử dụng REDCap để thu thập dữ liệu nghiên cứu

M.01.CNTT&TT.11

22

Form đăng ký truy cập hệ thống REDCap

M.02.CNTT&TT.11

23

Form đăng ký REDCap cho sinh viên làm khóa luận

M.03.CNTT&TT.11

24

Email yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật REDCap

M.06.CNTT&TT.11

25

Form đăng ký khoá đào tạo

PL.01.CNTT&TT.12

 

   

 

 

 

 

 

Phòng CNTT

Các tin khác: