Biều mẫu - Báo cáo

Quy đinh & Mẫu biểu đăng ký sử dụng các dịch vụ CNTT

27-10-2017

Mẫu biểu CNTT Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường Đại học Y Hà Nội

Quyết định và quy trình

 Quyết định ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường ĐHYHN  tải file     
2   Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin  tải file
Quy định quản lý CNTT trường 3 cấp tải file
4 Quyết định về việc triển khai hệ thống hỗ trợ dạy - học trực tuyến (eLearning) tại Trường ĐHYHN   tải file
5 Quy trình đăng bài web tải file 
6 Quyết định về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của Trường ĐHYHN  tải file
7 Quyết định về việc Ban hành Quy trình hoạt động của phần mềm Quản lý đào tạo và Cổng thông tin Sinh viên - Học viên của Trường ĐHYHN  tải file
8 Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin trên môi trường mạng của Trường Đại học Y Hà Nội  tải file
9 Quyết định về việc ban hành Quy định cấp phát - thu hồi email của CBVC Trường Đại học Y Hà Nội 

tải file  

10 Quyết định về việc ban hành Quy chế sử dụng và bảo mật hệ thống phần mềm "Quản lý nhân sự" trong Trường Đại học Y Hà Nội 

Quyết định

Quy chế

11

Quyết định về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng phần mềm kế toán HMU – Accounting tại Trường Đại học Y Hà Nội 

tải file
12 Quyết định ban hành Quy trình Quản lý dữ liệu và sử dụng hệ thống CNTT phục vụ giảng dạy module/block trong Chương trình ĐTĐH đổi mới Trường ĐHYHN tải file

Các biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ 

1 Yêu cầu đi mới, thay đổi kết nối mạng máy tính Mẫu 1
2 Đề nghị tạm ngừng, hủy bỏ kết nối mạng máy tính Mẫu 2
3 Đăng ký, thay đổi, tạm ngừng, hủy bỏ tài khoản sử dụng dịch vụ mạng Mẫu 3
4 Phiếu yêu cầu sửa chữa mạng máy tính Mẫu 4
5 Đăng ký mở website Mẫu5a
6 Đăng ký mở Website hội nghị trong nước và quốc tế Mẫu5b
7 Đăng ký sử dụng hệ thống Videoconference Mẫu 5c
8 Đăng ký sử dụng hệ thống Webconference Mẫu5d
9 Đăng ký sử dụng Hệ thống Đào tạo Trực tuyến Mẫu 5e
10 Đăng ký triển khai giảng dạy bằng hình thức eLearning tải file 
11 Đăng ký xây dựng nội dung khóa học eLearing  tải file
12 Phiếu đăng ký sử dụng kho dữ liệu số tải file
13 Mẫu đăng ký sử dụng REDCap để thu thập dữ liệu nghiên cứu                                                                     Mẫu 001
14 Phiếu đăng ký truy cập hệ thống REDCap Mẫu 002
15 Đăng ký ghi hình bài giảng Tải file
16 Mẫu đăng ký REDCap cho sinh viên làm khóa luận Mẫu 003
17 Mẫu Đăng ký sự kiện 2020 Tải file

 

 

Phòng CNTT

Các tin khác: