Quy chế/Quy định

Quyết định ban hành Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học, sau đại học

23-10-2014

Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học, sau đại học áp dụng kể từ năm học 2013 - 2014.

Xin mời tải file:

1. Quyết định.

2.Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn -  Tải file

 

Phòng Quản lý Đào tạo đại học