Học viên - Sinh viên

Thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ I năm học 2014 - 2015

19-12-2014

Căn cứ theo thông báo của Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Y Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại còn rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí học kỳ I năm học 2014- 2015.

xem nội dung tại file đính kèm

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên

Các tin khác: