Hợp tác quốc tế

Thông báo chương trình học bổng Sau Đại học chuyên ngành nghiên cứu về phản ứng viêm và quá trình oxy hoá

26-12-2014

Phòng HTQT xin thông báo chương trình học bổng của trường Đại học INHA , Hàn quốc cho niên học 2015

 Thông tin chi tiết về chương trình học bổng có tại website : http://gradeng.inha.ac.kr/entrance/ent_030101.aspx

http://gradeng.inha.ac.kr/entrance/down/Graduate%20Admission%20Guideline-INHA%20University-2015-Spring.pdf

 

Phòng Hợp tác Quốc tế

Các tin khác: