Học bổng

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014 - 2015

09-10-2014

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Công tác chính trị HSSV tổ trức xét nhận Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014 - 2015 cho sinh viên các khóa. Danh sách sinh viên nhận học bổng như sau:

TT kHÓA FILE QUYẾT ĐỊNH FILE DANH SÁCH HỌC BỔNG GHI CHÚ
1 2009 QĐ.1 DS.1  
2 2010 QĐ.2 DS.2  
3 2011 QĐ.3 DS.3  
4 2012 QĐ.4 DS.4  
5 2013 QĐ.5 DS.5  

 

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên

Các tin khác: