Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Biểu mẫu thu thập thông tin của phòng ban & bộ môn hàng năm

20-05-2015

.

Biểu mẫu báo cáo phòng ban, đơn vị download tại đây !

Biểu mẫu theo dõi phòng ban, đơn vị download tại đây !

Biểu mẫu Bộ Môn download tại đây !

Công văn  download tại đây !

Quy chế thực hiện biểu mẫu download tại đây !

 

TT Khảo Thí & ĐBCLGD

Các tin khác: