Học viên - Sinh viên

Thông báo Nghỉ hè của sinh viên năm học 2014 - 2015

30-06-2015

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập đại học năm học 2014 - 2015 số 1035/ĐHYHN-QLĐTĐH ngày 30/07/2014, thời gian nghỉ hè của sinh viêntừ ngày 29/06/2015 đến 09/08/2015. Ban Giám hiệu yêu cầu các viện, khoa, bộ môn, phòng, ban và các lớp sinh viên thực hiện tốt các nội dung sau:

Nội dung của thông báo tải tại đây

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, Sinh viên

Các tin khác: