Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc Nghiêm cấm lấn chiếm, trông giữ xe trái phép, hoạt động kinh doanh dịch vụ trái phép tại vỉa hè, khuôn viên Trường ĐHYHN

15-03-2016

Để đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị và thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai, Quyết định của UBND về việc quy định, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Căn cứ theo khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 12 Quyết định 15/2013/QĐ – UBND ngày 09 tháng 05 năm 2013 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định 17/2015/ QĐ – UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội thì việc lấn chiếm vỉa hè để bán hàng rong, trông giữ xe trái phép, hoạt động kinh doanh dịch vụ trái phép là các hành vi bị nghiêm cấm.

Để đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị và thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai, Quyết định của UBND về việc quy định, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội nghiêm cấm, không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lấn chiếm, trông giữ xe trái phép, hoạt động kinh doanh dịch vụ trái phép tại khu vực vỉa hè, khuôn viên của Nhà trường.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ AZ, đơn vị đang tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm trật tự an ninh cho Trường Đại học Y Hà Nội theo Hợp đồng số 88 ngày 01 tháng 12 năm 2015 khi phát hiện thấy bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lấn chiếm, trông giữ xe trái phép, hoạt động kinh doanh dịch vụ trái phép tại khu vực vỉa hè, khuôn viên của Nhà trường được thay mặt Trường thông báo tới các cá nhân, tổ chức lấn chiếm, trông giữ xe trái phép, hoạt động kinh doanh dịch vụ trái phép phải di dời khỏi khu vực vỉa hè, khuôn viên của Nhà trường.

Nếu cá nhân, tổ chức lấn chiếm, trông giữ xe trái phép, hoạt động kinh doanh dịch vụ trái phép tại vỉa hè, khuôn viên Nhà trường không chấp hành, Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị Công ty CP DV Bảo vệ AZ phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành xử lý, cưỡng chế và có hình thức xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • UBND Tp Hà Nội (để báo cáo);
 • UBND quận Đống Đa (để giúp đỡ);
 • UBND phường Trung Tự (để giúp đỡ);
 • Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
 • Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
 • Các đơn vị cấp 3 (để thực hiện);
 • Các phòng: TCCB, Quản trị, VTTTB, TCKT, BQLKTX & ĐSSV, TTDVTH, Thanh tra, HCTH, Tuyên Huấn (để thực hiện);
 • BCH Công đoàn, ĐTNCSHCM, Hội sinh viên (để phối hợp);
 • Các đơn vị liên quan (để phối hợp thực hiện);
 • Lưu: VT, TTDVTH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Tạ Văn Khoái

 

Trung tâm DVTH

Các tin khác: