Hợp tác quốc tế

Chương trình học bổng ngắn hạn 2017-2018 tại trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản

26-10-2016

Phòng HTQT xin thông báo thông tin chương trình học trao đổi ngắn hạn tại trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản cho học kỳ 2017-2018

Thời gian học : từ 6 tháng đến 1 năm tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản 

Link thông tin chi tiết về chương trình xin vào website : http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000058.html

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác: