Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

27-02-2017

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khẩn trương thực hiện công việc sau:

1. Khẩn trương phổ biến Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị đến công chức, viên chức của đơn vị.

2. Khẩn trương rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế trong 5 năm từ 2017 đến 2021 và từng năm để gửi Bộ Y tế, xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế theo từng năm và 5 năm để đạt được mục tiêu đã được nêu trong trong Nghị quyết của Đảng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung cụ thể của Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Y tế.

Mời tải file xem chi tiết:

1. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị - tải file

2. Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ - tải file

3. Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ - tải file

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: