Khoa học công nghệ

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2018 của Bộ Y tế

20-03-2017

Theo công văn số 167/K2ĐT-NCKH của Cục khoa học công nghệ và đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2018 của Bộ Y tế, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết

Theo công văn số 167/K2ĐT-NCKH của Cục khoa học công nghệ và đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách  Khoa học và Công nghệ năm 2018 của Bộ Y tế, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết (theo mẫu phiếu đề xuất đính kèm) và nộp về phòng Quản lý KHCN trước ngày 28/04/2017 để tổng hợp danh mục gửi Bộ Y tế.

Phiếu đề xuất xin gửi về Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cho:

BS. Nguyễn Trung Hiếu        Tel: 0904218672       email: hieu203@yahoo.com

ThS. Trần Lê Giang               Tel: 0913581341      email: tranlgiang@yahoo.com

    Xin trân trọng cảm ơn.

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác: