Khoa học công nghệ

Đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

27-03-2017

Theo công văn số 210/K2ĐT-NCKH ngày 17/3/2017 của Cục khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế và công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 9/3/2017

Theo công văn số 210/K2ĐT-NCKH ngày 17/3/2017 của Cục khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế và công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 9/3/2017 về “đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập”, đây là chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg (viết tắt là Chương trình 592).

          Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân  nghiên cứu toàn bộ nội dung của công văn số 657/BKHCN-TCCB  được đính kèm tại đây và đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo mẫu qui định tại văn bản trên và nộp về Cục khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế trước ngày  ngày 15/04/2017 để tổng hợp, thực hiện qui trình xem xét đặt hàng như qui định (file điện tử gửi vào hộp thư nckh.k2dt@gmail.com). 

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác: