Quy chế/Quy định

Quyết định ban hành về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy

28-03-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy:

Chi tiết xin tải file đính kèm -Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: