Tin tức -Truyền thông

Quy trình triển khai công tác quy hoạch cán bộ Lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2017 - 2021

13-04-2017

Ngày 08/5/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1730/QĐ-BYT hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

Ngày 08/5/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1730/QĐ-BYT hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Ngày 16/11/2016, Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội đã họp, thống nhất Quy trình triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp giai đoạn 2017 - 2021 của các đơn vị trong toàn Trường.

A. CĂN CỨ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

2. Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW;

3. Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI);

4. Quyết định số 1730/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công tác quy  hoạch cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

5. Công văn số 1076/BYT-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo Quyết định số 1730/QĐ-BYT;

6. Công văn số 756/BYT-TCCB ngày 22/02/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc Trường.

Mời xem chi tiết các quy trình:

1. Quy trình triển khai công tác QHCB LĐ, QL Trường ĐHYHN giai đoạn 2017 – 2021 – tải file

2. Tiêu chuẩn QH CBQL 2017-2021 – tải file

3. Kế hoạch quy hoạch Bệnh viện – tải file

4. Quy trình QHCB Bệnh viện 2017 – tải file

5. Kế hoạch QH Viện Đào tạo - tải file.

6. Kế hoạch QH các Khoa - Trung tâm - tải file

7. Kế hoạch QH các đơn vị Phòng Ban - tải file

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: