Khoa học công nghệ

Ban hành quy chế Quản lý Khoa học - Công nghệ Trường Đại học Y Hà Nội

17-04-2017

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy sự phát triển các hoạt động khoa học - công nghệ của Trường,

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy sự phát triển các hoạt động khoa học - công nghệ của Trường, Phòng Quản lý  Khoa học - Công nghệ đã thực hiện việc xây dựng Quy chế Quản lý Khoa học - Công nghệ của Trường Đại học Y Hà Nội. Sau khi xin ý kiến đóng góp của các đơn vị cá nhân trong toàn trường thông qua Hội thảo và công bố thông tin trên Website, Dự thảo Quy chế đã được hoàn thiện và được Hiệu trưởng nhà trường ký quyết định ban hành. Bản toàn văn Quy chế xin mời download tại đây.

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác: