Đại học chính quy

Kế hoạch tuyển sinh chi tiết Đại học hệ chính quy năm 2017

17-05-2017

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch chi tiết - Tuyển sinh đại học hệ chính qui năm 2017

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác: