Quy chế/Quy định

Qui định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Y Hà Nội

21-06-2017

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ban hành Qui định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Y Hà Nội như sau:

Chi tiết xin xem file đính kèm - Tải file

Các tin khác: