Thông báo

Thông báo kết luận của Ban Giám Hiệu tại hội nghị "Đóng góp ý kiến dự thảo chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo Bác sỹ Đa khoa"

12-09-2017

Hội nghị "Đóng góp ý kiến dự thảo chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo Bác sỹ Đa khoa" diễn ra ngày 03/08/2017 với sự tham gia đầy đủ của Ban Giám Hiệu, Trưởng các đơn vị trong toàn trường, thành viên hội đồng Khoa học - Đào tạo, thành viên ban chỉ đại và nhóm nòng cốt Đổi mới Đào tạo đại học, PGS.TS Nguyễn Đức Hinh - Hiệu trưởng đã kết luận một số vấn đề trọng tâm sau đây:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: