Biều mẫu - Báo cáo

Vật tư - Thiết bị

14-03-2018

Biểu mẫu Vật tư trang thiết bị

1. Biểu mẫu Dự trù vật tư thiết bị văn phòng (Tải file)

2. Biểu mẫu Dự trù thiết bị (Tải file)

3. Biểu mẫu Dự trù hóa chất (Tải file)

4. Biểu mẫu đề nghị sửa chữa (Tải file)

5. Danh mục TTB-CCDC phòng Vật tư TTB quản lý (Tải file)

Phòng Vật tư trang thiết bị

Các tin khác: