Công khai CSDL nhà trường

Biểu mẫu thu thập phục vụ công khai cơ sở dữ liệu giáo dục đại học

25-10-2017

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Y Hà Nội công khai những thông tin theo quy định như sau:

Các mẫu biểu

Biểu mẫu  20 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học - tải file.

Biểu mẫu 21 - Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học - tải file.

Biểu mẫu 22 - Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, ngành (chuyên ngành đào tạo...) - tải file.

Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học - tải file.

Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học - tải file.

Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - tải file.

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân - tải file.

Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác: