Công khai CSDL nhà trường

Công khai dữ liệu cam kết chất lượng đào tạo

26-01-2018

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Y Hà Nội công khai những thông tin như sau:

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học - tải file

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học - tải file.

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Sau đại học - tải file.

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học - tải file

Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác: