Thông báo

Thông báo về thời gian, hình thức thi tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp BS Y Khoa 2012-2018 và Cử nhân Y Khoa 2014-2018

13-04-2018

Thông báo về thời gian, hình thức thi tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp BS Y Khoa 2012-2018 và Cử nhân Y Khoa 2014-2018

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác: