Miễn giảm học phí

Quyết định và Danh sách miễn, giảm học phí cho sinh viên năm học 2013-2014

01-04-2014

Quyết định và Danh sách miễn, giảm học phí năm học 2013-2014 như sau:

 

TT Khối/Ngành FILE DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ GHI CHÚ
1 Y1 DS.1  
2 Y2 DS.2  
3 Y3 DS.3  
4 Y4 DS.4  
5 Y5 DS.5  
6 Y6 DS.6  
7 RHM DS.7  

 

Phòng CTSV

Các tin khác: