Tin tức -Truyền thông

Nhiều ý kiến khác nhau về mô hình hệ thống giáo dục đại học

10-09-2018

(ĐCSVN) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã được chỉnh lý theo hướng làm rõ khái niệm quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình; chỉnh sửa nội dung theo hướng nêu rõ các điều kiện để được tự chủ; cụ thể hóa các nội dung tự chủ về chuyên môn học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính...

Kính mời quý vị xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: