Học viên - Sinh viên

Thông báo Lịch học tập Tuần sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên CNĐD VLVH Khóa 17 và Bác sỹ Y học Dự phòng VB2 Khóa 6 năm học 2018 - 2019

18-10-2018

Căn cứ Công văn số 3383/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018 - 2019;Phòng CTSV xây dựng lịch học tập như sau:

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: