Tin tức -Truyền thông

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

04-01-2019

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng.

Kính mời quý vị xem toàn văn Luật An ninh mạng Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: