Tin tức -Truyền thông

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

13-03-2019

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số: 549/BGDĐT-NGCBQLGD, phòng Tuyên huấn phổ biến thông tin, tuyên truyền cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Toàn văn Nghị quyết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: