Miễn giảm học phí

Quyết định và Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí năm học 2017-2018

20-11-2017

Chi tiết Danh sách miễn, giảm học phí xin mời nhấn vào từng khối: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y1RHM, Y1 PH Thanh Hóa, Y2 PH Thanh Hóa.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: