Thông báo

Thông báo về Quyết định khóa luận tốt nghiệp năm học 2019 - 2020

31-10-2019

Thông báo về Quyết định khóa luận tốt nghiệp năm học 2019 - 2020

Thông báo về Quyết định khóa luận tốt nghiệp năm học 2019 - 2020

Sinh viên đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp, làm đơn (theo mẫu) đăng ký với bộ môn, đồng thời gửi 

01 bản về Phòng QLĐTĐH. Sinh viên và giảng viên đăng kí khóa luận theo đường Link sau:

1. Link Đăng thông tin đề tài dành cho Giảng viên:

https://airtable.com/shrQtYC1yMbrV84Rw

2. Link Đăng kí nhận đề tài dành cho Sinh viên:

https://airtable.com/shrzdjkya5I2iaEOk

3. Danh sách đề tài:

https://airtable.com/shrQbl6p8kmoK62Xl

4. Danh sách Sinh viên đăng kí nhận đề tài:

https://airtable.com/shrDl4ZUYdAjXKN6k

Chi tiết xem ở đây

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác: