Học viên - Sinh viên

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

30-12-2019

Thực hiện công văn số 2165/BGDĐT-HTĐTCƯNL ngày 20/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhập số liệu khảo sát, công khai, và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018, Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành khảo sát, kết quả khảo sát xem tại đây:

/images/2013/Bao%20cao%20viec%20l%c3%a0m%2020190001.pdf

Các tin khác: