Tin tức -Truyền thông

Tăng cường phòng ngừa, giải quyết vấn đề người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc

20-01-2020

Đề nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường nghiêm túc thực hiện.

Nội dung công văn:

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: