Phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

16-04-2020

Hiệu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị và viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/4/2020.

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Hiệu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị và viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/4/2020.

Nội dung công văn:

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: