Tin tức -Truyền thông

Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

27-04-2020

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 

Nội dung Chỉ thị:

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: