Khoa học công nghệ

Công khai thông tin ứng viên đăng ký xét chức danh và kế hoạch làm việc của Hội đồng

01-07-2020

Thực hiện công văn số 85/HĐGSNN-VP ngày 02/6/2020 về kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách ứng viên và bản đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư và lịch làm việc của Hội đồng.

Thực hiện công văn số 85/HĐGSNN-VP ngày 02/6/2020 về kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách ứng viên và bản đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư và lịch làm việc của Hội đồng. Chi tiết xin xem tại tệp đính kèm.

1. Danh sách ứng viên đăng ký xét 

- Trần Trung Dũng

- Phạm Hồng Đức

- Phạm Duy Hiền

- Nguyễn Đức Lam

2. Kế hoạch làm việc của Hội đồng

 

Phòng Quản lý KHCN

Các tin khác: